Photoshoot by Koji Matsukawa

Photographer: Koji Matsukawa

Location: Tokyo

Date: March 2011

 

Takako Hotta by Koji Matsukawa

 

Takako Hotta by Koji Matsukawa

 

Takako Hotta by Koji Matsukawa

 

Takako Hotta by Koji Matsukawa

 

Takako Hotta by Koji Matsukawa

 

Takako Hotta by Koji Matsukawa

 

Takako Hotta by Koji Matsukawa

 

Takako Hotta by Koji Matsukawa

 

Takako Hotta by Koji Matsukawa

 

Takako Hotta by Koji Matsukawa

 

Takako Hotta by Koji Matsukawa

 

Takako Hotta by Koji Matsukawa

 

Takako Hotta by Koji Matsukawa

 

Takako Hotta by Koji Matsukawa

 

Takako Hotta by Koji Matsukawa